Stavby 2019

„Most č. 40C-M1 přes Losinku ve Velkých Losinách“

Novostavba mostu, který tvoří monolitická rámová železobetonová konstrukce založená na mikropilotách. Šířka vozovky je 3,60 m, na obou stranách jsou ŽB římsy s bezpečnostním odstupem 0,50 m. Římsy jsou osazeny ocelovým zábradlím, pro kolizi s inženýrskými sítěmi je levé zábradlí kotveno z boku do NK. Nové opěry jsou tvořeny úložnými prahy, do kterých je vetknuta NK tl. 0,40 m. Úložné prahy jsou založeny na jedné řadě mikropilot. Jejich líc je obložen kamenem.

S ohledem na tvar koryta nejsou opěry rovnoběžné. Délka přemostění je 6,60 m, celková délka mostu je 8,87 m. Šířka NK je 4,60 m, konstrukční výška 0,40 m. Niveleta je zachována, podélný sklon na mostě je 0,5 % (stoupá). Příčně je vozovka v jednostranném sklonu 2,5% s navázáním na příčné sklony stávajícího stavu.


„Přemostění vodoteče Šlapanka v Polné“

Součástí akce byly tyto stavební objekty:


„Most ev. č. 3697-1 Velké Losiny“

Novostavba železobetonového rámového mostu a provizorního mostu typu MS po dobu stavby na objízdné trase.


„Most ev. č. 446-044 Vysoké Žibřidovice a Most ev.č. 446-046 Vysoké Žibřidovice“

446-044

Jedná se o rekonstrukci mostu ev. č. 446-044, a to v rámci investice rekonstrukce komunikace II/446 v úseku Hanušovice – Nová Seninka. Přemosťovanou překážkou je bezejmenný potok. Ve stávajícím stavu se jedná o deskový most o jednom poli. Demolice stávajícího mostu a výstavba nového mostu s napojením komunikace na mostě a v předpolí na navrženou rekonstruovanou komunikaci II/446. Most je monolitický železobetonový uzavřený obdélníkového rámu o světlosti otvoru b = 3,5 m a světlou výškou na vtoku 1,7 m, tento rozměr převede průtok Q100 + rezerva 0,5 m. Svahy a dno toku jsou v prostoru na vtoku a výtoku opevněny kamennou dlažbou do betonu a kamennou rovnaninou. Doprava bude během výstavby vedena po mostním provizoriu.

446-046

Jedná se o odstranění stávajícího mostu a výstavbu nového mostu ev.č. 446-046. Průběh stavebních prací:


„I/11 Oprava mostu 11-080 v obci Bušín“

Oprava mostu řeší nevyhovující technický stav horní části mostu. Především nevyhovující stav říms a zábradlí. Dále omezení zatížitelnosti mostu dané stavebním stavem NK a porušení horní části křídel. Oprava mostu má odstranit výše uvedené nedostatky při zachování směrového, šířkového a výškového řešení silnice I/11.

Oprava nemění rozhledové poměry navazujících komunikací u mostu, rozhled vyhovuje. Oprava si nevyžaduje přeložky sítí ani jiné zábory. Bude probíhat s lokálním omezením dopravy na silnici I/11 po polovinách při zachování dopravy na polovině mostu.


„Oprava MDZ na 1/47, most ev. č. 47-037 a 47-038“

Vybourání a provedení nových mostních elastických závěrů.


„Třebovka, Třebovice - Česká Třebová, úprava toku SO SO-02-10.3 most 14,609km, SO-02-10.5 most 15,050km“

Demolice a stavba dvou nových mostních objektů.