Stavby 2018


„Oprava mostu přes Orlici ve Štěnkově“

Oprava ocelového příhradového mostu přes řeku Orlici spočívající z demontáže původní mostovky a podélníků, hrubé očištění příhradové konstrukce a otryskání, doplnění chybějících nýtů a oprava oslabených detailů, protikorozní ochrana ocelové konstrukce. Krajní koncové příčníky byly vyměněny a nahrazeny. K příčníkům se připojily nové podélníky. Původní nevyhovující mostovka byla nahrazena železobetonovou spřaženou deskou. Pro spřažení s betonovou deskou byly navařeny trny ∅ 16 mm výšky 100 mm. Byla provedena celoplošná izolace s odvodněním drenážního plastbetonu do trubiček. Byly provedeny nové římsy na mostě.Na obou opěrách jsou vodotěsné elastické mostní dilatační závěry. Byla provedena nová živičná vozovka.Zábradlí bylo repasováno. Na opěrách byly provedeny nové římsy. Opěry byly celoplošně sanovány.„Lávka pro pěší přes Mlýnský potok od tržnice k Sokolovně v Olomouci“

Odstranění stávajícího mostního svršku a vybavení, demontáž mostovky z ŽB prefabrikátů, demolice opěr, výměna prvků nosné ocelové konstrukce, výměna ložisek, provedení opěr, mostovky a opevnění koryta vodoteče.


„Oprava pěší lávky přes řeku Odru v obci Albrechtičky“

Odstranění stávajícího mostního svršku a vybavení, demontáž mostovky z výmětových trubek, sanace opěr, výměna ložisek. Očištění a nový ochranný nátěr ocelových částí konstrukce. Nové zábradlí.


„Oprava mostu městyse Drásov“

Oprava spárování a poškozených částí poprsních zdí obloukového kamenného mostu.


„Rekonstrukce mostu na II/417 KOBYLNICE MOST 417-002“

Odstranění vozovkového souvrství, říms, zábradlí, svodidel, přechodové oblasti. Provedení nové spádové desky, izolace, nových říms, sanace betonů, zábradelních svodidel a vozovky.


„Obnova PKO lávky ev. č. Př-L/S – 01 - lávka přes Strhanec“

Otryskání a provedení nové protikorozní ochrany lávky.


„SA – SANACE POVRCHŮ SPODNÍ STAVBY MOSTU D35-153 b.1,b.2“

Sanace spodní stavby dálničních mostů.


„II/416 HRUŠKY MOST 416-003“

Zvednutí nosné konstrukce mostu a výměna ložisek a obnova ložiskových bločků.


„VELKÉ LOSINY, most Žárová“

Rekonstrukce spodní stavby-výstavba nových mostních křídel při zachování stávajících kamenných opěr.


„I/46 Olomouc 46-022..3 – oprava dilatačních závěrů“

Oprava mostních elastických závěrů.