Provizorní most na komunikaci II/484 mezi obcí Bílá a Klokočov

Provizorní most je typu MS o jednom poli s dolní mostovkou. Plánovaná doba osazení mostního provizoria je cca 6 měsíců. Volná šířka mostu je 4,0 m, délka mostu 18 m, příčný sklon 0%, podélný sklon 6,5 % proti směru staničení. Směrově je most v přímé.

Podpěry: založení mostu je provedeno hlubinné pomocí mikropilot (8ks na opěru). Délka mikropilot 8/5m, trubka 70/12 do vrtu fí 156mm. Základy jsou ze železobetonu C 25/30 o rozměrech 5,8x1,45x1,0m.

Na opěře OP2 je mostní konstrukce uložena přímo na základovém bloku. Na OP1 ložiska tvoří 2ks pražce výšky 15cm. Konstrukce je proti vodorovným silám zajištěna na OP2 čtveřicí spínacíh tyčí fí 15mm pod každým nosníkem příhrady v místě uložení na opěře. Tyče jsou ukotveny na chemickou maltu do hloubky min. 230mm. Zajištěny jsou mezi stěnami nosníku výdřevou ze železničních pražců.