Projektová dokumentace Skřípov

Silnice II/463 - rekonstrukce mostu ev. č. 463-005 za obcí Skřípo

 

Popis nosné konstrukce mostu 

Nosná konstrukce je tvořena z mostního provizoria MMS 21,15 – montovaný most silniční o rozpětí 20,72 m dle TP 221 Montovaný most silniční. Jedná se o ocelovou příhradovou rozebíratelnou provizorní mostní konstrukci. Šířka vozovky mezi zvýšenými obrubami je 4,0 m. Most je jednopruhový, bez chodníků, je uložen na ocelových deskách na železobetonových základech založených na mikropilotách. Základní modulová délka dílů je 2350 mm. Podélný a příčný sklon mostního provizoria jsou nulové.


Základními stavebními jednotkami mostu jsou vnitřní a krajní díly. Krajní díl se od dílu vnitřního liší zejména zesílenou krajní svislicí a úpravou pro osazení ložiska. Základní rozměry vnitřního a krajního dílu jsou stejné. Ukončení mostu s přechodem na komunikaci se řeší pomocí sestavy pro koncovou oblast. Jedná se o ocelovou závěrnou zídku a ochrannou svislici, která se osadí na čepové desky krajního dílu. Konstrukce MMS je osazována na ocelová ložiska, která se osadí na upravenou podkladní desku konstrukce TMS. Podkladní deska se uloží vždy vodorovně. V případě, že niveleta mostu je v podélném sklonu, tak se mezi nosnou konstrukci mostu a ložisko vloží klínová deska. Součástí soupravy MMS je několik typů těchto klínových desek pro různé podélné sklony nosné konstrukce.


Vnitřní díl se skládá ze dvou příhrad hlavního nosníků, mostovkového panelu, čepů (příčníkových, závěsných a čepů hlavních nosníků) a sklopných obrubníků. Příhradovina hlavních nosníků je tvořena horním a dolním pásem, každý pás je tvořen dvojicí válcovaných profilů U260, dále pak svislicemi z profilů U160 a diagonálami z dvojic úhelníků. Mostovkový panel je ortotropní deskou. Plech mostovky tl. 12 mm je vyztužen podélnými trapézovými výztuhami příčníky. Příčníky jsou svařované I profily se stojinou vylehčenou kruhovými otvory. Vnitřní příčník je v místě napojení na příhradovinu hlavního nosníku proveden jako dvoustěnný. Přesah plechu mostovky přes krajní příčník dílu je pak vyztužen výztuhami svislými. Celý plech mostovky je po obvodu opatřen obvodovým plechem. Příčníky jsou s příhradovými hlavními nosníky spojeny dvojicí čepů. Horní čep je navržen jako pevný, dolní čep je vyjímatelný při sklápění příhradoviny hlavních nosníků. Kromě výše uvedených hlavních částí, je každý díl vybaven po obou stranách sklopným obrubníkem. Na horním pásu deskou pro uložení sklopených nosníků při přepravě a skladování na sebe, deska je opatřena dosedací plochou z tvrdé pryže. Svislice příhrad jsou opatřeny otvory pro kotvení konzol lávek. Na vnitřní straně příhrad je provedeno zábradelní madlo z úhelníků.


Příhradová konstrukce je opatřena závěsy (vevařenými trubkami) pro vyklopení příhrad. Příčníky jsou pak opatřeny manipulačními závěsy, které se používají pro zavěšení dílu při vlastní montáži. Není možné díl zvedat za oka pro vyklápění příhrad.

Vzájemné spojení dílů je realizováno přes čepové desky. Horní čepová deska je kromě otvoru pro spojovací čep opatřena výřezem, resp. otvorem pro čep závěsný. Závěsný čep se používá při montáži nosné konstrukce pro snazší manipulaci. Pro zajištění spolupůsobení sousedních okrajů desky mostovky dvou mostních dílů, je na obvodovém plechu osazen smykový zámek, který zapadne do protikusu sousední příhrady. Na příčnících je proveden úchyt pro postrkovou tyč, která se používá při výsuvu nosné konstrukce mostu.