Projektová dokumentace Pražský most Hradec

Vypracování projektové dokumentace na opravu Pražského mostu HK - 030

 

Jedná se o údržbové práce. Předmětem prací bude výměna krytu chodníků, oprava vozovky v místě mostních dilatačních závěrů, obnova zkorodovaných ocelových částí nosné konstrukce a vytvoření nové protikorozní ochrany ocelových částí mostu včetně zábradlí a vybavení.

Vzhledem k tomu, že se jedná o stavební úpravu mostu bez výrazných pohledových změn, je zřejmé, že po dokončení stavebních prací nedojde k žádné podstatné změně, která by měla vliv na krajinu, zdraví a životní prostředí.

Navržené stavebně-údržbové práce svým charakterem nevyvolají změnu průtočného profilu ani změně odtokových poměrů v okolí mostního objektu.

Jedná se pouze o drobné práce na nosné mostní konstrukci (obnova protikorozní ochrany NK a zábradlí, obnova krytu chodníků). Před zahájením stavby zhotovitel zajistí v dostatečném časovém předstihu dočasné osazení informačních a výstražných cedulí pro vodáckou veřejnost a to po celou dobu stavby.

Stávající světlá šířka ani výška nad hladinou vodního toku Labe se nemění.

V rámci plánování údržbových prací byl ze strany správce objektu dán požadavek na vypracování projektové dokumentace na obnovu protikorozní ochrany ocelových částí konstrukce a obnovu krytu chodníků. Dále pak provedení revize všech spojovacích prvků a případná oprava zkorodovaných částí ocelových konstrukcí.

 

Mostní objekt je dvoupolový, šikmý. Šikmost mostu je 70°. Celková délka mostu je 57,45m a délka přemostění pak 50,15m.

1. mostní pole (ve směru od Gočárovy třídy) je tvořeno železobetonovým plochým obloukem proměnné tloušťky 0,35m (uprostřed rozpětí) a 0,45m (v místě vetknutí oblouku do opěr). Rozpětí pole je 6,25m a vzepětí 0,80m. Výška střední části nad terénem je 4,25m.

2. mostní pole je provedeno z ocelové nosné konstrukce tvořené 5-ti plochými dvoukloubovými obloukovými nosníky, částečně plnostěnnými a částečně příhradovými. Rozpětí pole je 39,80m. Osová vzdálenost nosníků činí 2,70m. Nosníky jsou vzájemně spojeny příčným ztužením a zavětrováním. Mostovka je uložena na příčnících v osové vzdálenosti 0,98m. Příčníky jsou vetknuty do hlavních nosníků. Všechny spoje ocelové konstrukce jsou nýtované.

Vozovka na mostě je živičná, šířky 8,0m (mezi obrubami). Volná šířka na mostě je 13,0m. Vozovka má tloušťku 80mm. Chodníky mají povrch z litého asfaltu tl. 20mm s kamenným žulovým obrubníkem. Šířka chodníků je 2,50m.

 

Stavba je nemovitou kulturní památkou a nachází v městské památkové zóně.

 

Parametry mostní konstrukce:

Rozpěti:                         6,25m + 39,80m
Délka přemostění:         50,15m
Šikmost mostu:             70°
Šířka mostu:                  13,16m
Volná šířka mostu:        13,00m
Šířka mostovky:            13,00m
Počet říms:                     2 ks
Zábradlí:                        ocelové, výšky 1100 mm nad pochozí plochou
Uložení:                         na ocelová ložiska
Zatížení mostu:              převzata z HMP (Ing. Pavel Hrůza) ze dne 17.11.2017
                                      Vn = 17 tun
                                      Vr = 31 tun
                                      Ve = 97 tun