Projektová dokumentace Most Pražská

Projektová dokumentace pro provádění stavby „Pražská – rekonstrukce mostu M24“

Stručný popis návrhu stavby

Stavba řeší rekonstrukci mostu ev. č. M24 (SO 201) v obci Olomouc, katastrálním území Řepčín.
Součástí rekonstrukce mostu je především výměna mostního svršku, sanace betonových
konstrukcí, výměna nefunkčních konstrukcí (hydroizolace, mostní závěry) a úprava území
pod mostem a v jeho blízkém okolí. V rámci rekonstrukce je také kvůli plynulému navázání nivelety
nové vozovky na mostě na přilehlou komunikaci navržena oprava stávající účelové komunikace
NN 25 v délce 19,25 m na každou stranu od čela nosné konstrukce mostu. Celková délka
opravované části komunikace včetně mostu je tedy 90,90 m.

 

Most slouží k převedení účelové komunikace NN 25 (Řepčín – Neředín) přes silnici I/35 – ulici
Pražskou.