Projektová dokumentace Malšovický most Hradec

Vypracování projektové dokumentace na opravu Malšovického mostu HK - 033

Jedná se o údržbové práce. Předmětem prací bude výměna krytu chodníků, výměna dilatačních závěrů, sanace betonových povrchů nosné konstrukce a spodní stavby, sanace betonového povrchu říms a obnova protikorozní ochrany ocelového mostního zábradlí.

Vzhledem k tomu, že se jedná o stavební úpravu mostu bez výrazných pohledových změn, je zřejmé, že po dokončení stavebních prací nedojde k žádné podstatné změně, která by měla vliv na krajinu, zdraví a životní prostředí.

Navržené stavebně-údržbové práce svým charakterem nevyvolají změnu průtočného profilu ani změně odtokových poměrů v okolí mostního objektu.

Jedná se pouze o drobné práce na nosné mostní konstrukci (obnova protikorozní ochrany NK a zábradlí, obnova krytu chodníků). Před zahájením stavby zhotovitel zajistí v dostatečném časovém předstihu dočasné osazení informačních a výstražných cedulí pro vodáckou veřejnost a to po celou dobu stavby.

Stávající světlá šířka ani výška nad hladinou vodního toku Labe se nemění.

 

Souhrnný technický popis stavby

V rámci plánování údržbových prací byl ze strany správce objektu dán požadavek na vypracování projektové dokumentace na sanaci betonových povrchů spodní stavby a nosné konstrukce, obnovu protikorozní ochrany ocelových částí mostního zábradlí, výměnu krytu chodníků a výměna mostních dilatačních závěrů.

 

Mostní objekt je jednopolový, kolmý. Úhel křížení mostu s vodotečí je 90°. Nosnou konstrukci 2 železobetonové oblouky (vetknuté do masivních betonových základů), se střední zavěšenou mostovkou. Mostovka je tvořena příčníky a podélníky, monoliticky spojena se železobetonovou deskou. Mostní závěsy, příčníky a podélníky, byly dodatečně zesíleny částečně předepnutými HPT tyčemi. Deska mostovky byla dodatečně zesílena KARI sítí.

Na konzolách vně nosných oblouků jsou umístěny po obou stranách chodníky.

Délka přemostění činí 43,20 m, celková délka mostu je 59,00 m, celková šířka mostu je 14,00 m.

Stavba se nachází v městské památkové zóně.

 

Parametry mostní konstrukce:

Rozpěti:                          43,20m
Délka přemostění:          43,20m
Šikmost mostu:               90°
Šířka mostu:                    14,00m
Volná šířka mostu:           8,30m
Šířka mostovky:              14,00m
Počet říms:                      2 ks
Zábradlí:                         ocelové, výšky 1100 mm nad pochozí plochou
Uložení:                          Vetknutý oblouk
Zatížení mostu:               převzata z HMP (Ing. Pavel Hrůza) ze dne 11/2017
                                       Vn = 19 tun
                                       Vr =  32 tun
                                       Ve = -- tun