Projektová dokumentace Lávka Dr. Riedla Přerov

Oprava lávky ev.č. Př-L/S-03

 

Byla provedena Hlavní prohlídka stávající mostní konstrukce Př-L/S-03, jejímž výsledkem je posouzení stavebně-technického stavu mostní konstrukce, včetně popisu závad, které vymezují stav a použitelnost mostu. Stávající mostní objekt je použitelný pouze pro dočasný omezený provoz.

V rámci stavebních prací byla z důvodu zajištění bezpečnosti provozu na mostě navržena demolice stávající nevyhovující mostní konstrukce, včetně stávající spodní stavby, a výstavba nové železobetonové mostní konstrukce, založené na novém plošném železobetonovém plošném základu a mikropilotách.

Jedná se o novou železobetonovou mostní konstrukci, kterou tvoří prostě uložená železobetonová deska o rozměrech – délka 6,2 m, šířka 3,5 m, výška desky 0,25 m, přímo uložena na nové železobetonové plošné základové pásy založené na mikropilotách. Délka nosné konstrukce 6,2 m, světlost 5,2 m. Návrhová živostnost mostní konstrukce bude 100 let. Mostní konstrukce přemosťuje přes vodní tok Strhanec stávající místní komunikaci pro pěší a cyklisty kat. D2, s vyloučením motorové silniční dopravy. Úhel křížení nové mostní konstrukce a vodoteče Strhanec je 110 grad.

Jedná se o stavbu nové mostní konstrukce, která bude sloužit pro provoz cyklistů a pěší dopravy. Účelově se bude jednat o lávku pro pěší jako doposud.