Projektová dokumentace Karviná

Rekonstrukce mostu M 46/6 přes Železárenský potok na ul. U Bažantnice v Karviné – Novém Městě

Most překračuje Železárenský potok. Nový most nahrazuje původní, jsou zlepšeny průtokové
poměry mostu, stávající most má průtočný profil 2,70 m2, navrhovaný most bude mít průtočný
profil 5,25 m2. Vzhledem k okolním podmínkám (most je v blízkosti křižovatky a přilehlých budov)
není možné dodržet požadavek 0,5 m nad hladinou Q100. Stávající most převede hladinu Q5, nový
zvětší kapacitu na Q10. Nová spodní hrana nosné konstrukce bude výše v ose toku o 0,143 m oproti
stávajícímu stavu.

Základní údaje o mostě

Charakteristika mostu                     Trvalý, silniční, jednopodlažní nepohyblivý most o 1 poli, směrově nerozdělený, monolitický předpjatý železobetonový rám
Délka přemostění:                           7,30 m
Délka mostu:                                  10,925 m
Délka nosné konstrukce:                8,90 m
Rozpětí jednotlivých polí:              8,10 m
Šikmost mostu:                               82,00°, levá
Volná šířka mostu:                          7,50 m
Šířka průchozího prostoru:             6,50 m
Šířka mostu:                                    8,10 m
Výška mostu nad terénem:             1,19 m

Stavební výška:                               0,688 m
Plocha nosné konstrukce:               67,3 m2
Zatížení mostu:                               ČSN EN 1991-2
Normální zatížitelnost:                   28 t
Výhradní zatížitelnost:                   40 t
Výjimečná zatížitelnost:                   - t