Projektová dokumentace Bailey Bridge Hradec Králové

Vypracování projektové dokumentace na opravu mostu Bailey Bridge HK - 036

Jedná se o údržbové práce. Předmětem prací bude sanace spodní stavby, obnova zkorodovaných částí nosné konstrukce a vytvoření nové protikorozní ochrany ocelových částí mostu včetně zábradlí.

V rámci plánování údržbových prací byl ze strany správce objektu dán požadavek na vypracování projektové dokumentace na obnovu protikorozní ochrany ocelových částí konstrukce a sanaci spodní stavby. Dále pak provedení revize všech spojovacích prvků (čepy, šrouby, táhla, atd.).
Vodorovná nosná konstrukce je třípolová s jednotlivými prostými poli. V 1. a 3. poli je nosná konstrukce typu ocelové příhradové prvkové konstrukce Bailey Bridge s jednostěnným jednopatrovým uspořádáním délky nosné konstrukce 3x3,048 = 9,14m. Šířka nosné konstrukce je v těchto polích 5,486m. Ve 2. poli je nosná konstrukce tvořena ocelovou příhradovou prvkovou konstrukcí typu Bailey Bridge s délkou NK 15x3,048 = 45,72m s uspořádáním dvoupatrovým trojstěn. Šířka NK ve 2. poli je 5,486m. Most převádí vozovku v šířce 3,525m.

Stavba není kulturní památkou, ani se nenachází v ochranném pásmu památkové rezervace či v památkové zóně.

 

Parametry mostní konstrukce:

Rozpětí:                               9,14m + 45,72m + 9,14m
Délka přemostění:               64,130m
Šikmost mostu:                   100g
Šířka mostu:                        5,486m
Volná šířka mostu:              3,757m
Šířka mostovky:                  5486m
Počet říms:                          nejsou
Zábradlí:                             ocelové, výšky 1100m nad pochůzí plochou
Uložení:                              na ocelová ložiska
Zatížení mostu:                  dle SV (Ing. Pavel Hrůza) ze dne 11/2010
                                                Vn = 11 tun
                                                Vr = 22 tun
                                                Ve = 25 tun