Most ev.č. M9 přes Šlapanku v Polné

Trvalý most pro veřejnou silniční dopravu. Most převádí místní komunikaci mezi ulicemi Resslova a Nerudova přes vodoteč Šlapanka. Statické působení je rámové. Nosná konstrukce je tvořena železobetonovou příčlí, betonovanou na pevné skruži, která je monoliticky spojena s opěrami mostu. Nosná konstrukce je z betonu C30/37 XF2. Konstrukční výška průřezu je 0,40 m v poli a 0,75 m u opěr. Příčný sklon horního i spodního povrchu desky nosné konstrukce je jednostranný 2,0%. Na pravé straně nosné konstrukce je vytvořeno, ve vzdálenosti 550 mm od okraje, úžlabí s protispádem 4,0%. V podélném směru je nosná konstrukce v oblouku s proměnným sklonem v průměru 1,74%. Celková šířka desky mostu je 7,60 m. Ve vzdálenosti 1,45 m od líce opěr začíná v podélném směru plynulý náběh s proměnou tloušťkou 0,4 – 0,75. Všechny hrany jsou opatřeny zkosením. Do nosné konstrukce jsou osazeny chráničky pro odvodňovací trubičky, talíře odvodňovače a chráničky pro tvarovky F odvodňovačů. Most je založen na mikropilotách. Mikropiloty tvoří ocelová trubka TR 120/10 z oceli S 235 JR. Délka mikropilot je 6,0 m. Volná délka je 3,0 m, zbývající část délky 3,0 m je po etážích 0,5 m perforovaná a přes manžety injektována. Pro přenos zatížení je na hlavu mikropiloty navařen plech o rozměrech 250*250 mm. Horní část mikropilot je na výšku 400 mm zapuštěna do základu. Zálivka vrtu je tvořena směsí SPC 32,5 o poměru obsahu vody: obsahu cementu rovnajícímu se 1: 2,5, injektážní zálivka tatáž směs o poměru 1 : 2. Opěry mostu jsou monolitické, jednotlivé části jsou: základ železový beton C 30/37 XF2, dřík železový beton C 35/45 XF2, křídla železový beton C 30/37 XF2,Podkladní beton, podbetonování drenáže prostý beton C 12/15 X0. Betonářská výztuž-ocel B500B. Spodní stavbu mostu tvoří základ a dřík opěry. Základ je obdélníkového tvaru o rozměrech 2,5x7,6x1,0 m. Betonářská ocel je B500B. Dřík opěry je široký 800 mm proměnné výšky od 2,4 – 2,8 m. Betonářská ocel je B500B.

Investor: Město Polná

Termín relizace: 2019