Most ev.č.417-002 přes Říčku před Kobylnicemi

Oprava mostu

V rámci opravy mostu byla zachována nosná konstrukce i spodní stavba. Jejich povrchy byly sanovány. Kryt vozovky a vyrovnávací vrstva betonu se odfrézovaly. Nosná konstrukce byla opatřena novou vrstvou vyrovnávacího betonu, který byl s nosnou konstrukcí spojen ocelovými trny. Na obou stranách byly osazeny železobetonové římsy šířky 0,8 m se zábradelním svodidlem se svislou výplní. Niveleta byla mírně upravena. Příčný sklon je jednostranný proměnný 1,0 %. Podélný sklon je proměnný na vrcholnicovém oblouku s navazujícími sklony tečen 5,0 % a 1,0%. Na mostě byla zachovaná současná volná šířka 8 m. Před a za mostem byla komunikace plynule napojena na stávající šířkové uspořádání. Koryto potoka bylo pročištěno. Zpevnění na levém břehu bylo obnoveno v celém rozsahu lomovým kamene tloušťky 200 mm do betonu tl. 200 mm.

Investor: Správa silnic Jihomoravského kraje

Termín realizace: 2018