Most ev.č.416-003 přes Litavu v obci Hrušky

Oprava mostu - vybudování nových podložiskových nálitků a výměna ložisek

Před zdvižením nosné konstrukce mostu bylo provedeno odbourání mostních závěrů, zábradlí, říms, podložiskových nálitků a ložisek. Nosná konstrukce byla zdvižena 200 mm. Zdvižení bylo provedeno pomocí zdvihacího zařízení HYRA, které bylo poedepřeno bárkou s materiálu PIŽMO. Tyto bárky byly postaveny na štěrkovém polštáři a silničních panelů v patě svahu. Po zvednutí nosné konstrukce byly zřízeny nové podložiskové nálitky (8 ks na každé opeře) o půdorysných rozměrech 400/500 mm, s výškou v ose uložení cca 110 mm. Byly vložena nová elastomerová ložiska a konstrukce na ně spuštěna. Provedla se sanace liců opěr. Provedla se izolaze pod novými římsami. Osazeny kotvy říms a uloženy lícní římsové prefabrikáty. Vodorovná část říms byla zabetonována. Provedl se nový elastický mostní závěr a položila se ochrana izolace a nová živičná vozovka. Pod mostem bylo provedeno nové dláždění svahu koryta a úpravy koryta.

Investor: Správa silnic Jihomoravského kraje

Termín realizace: 2018