Mimořádné prohlídky mostů ŘSD Mohelnice

Mimořádné prohlídky mostů ŘSD Mohelnice

 

Účel prováděných prací

            Účelem navržených údržbových prací je odstranění závad z mimořádné prohlídky mostu z roku 2020. Tyto závady se na objektu vyskytují již v předešlých prohlídkách a významně ovlivňují stárnutí / degradaci konstrukce, nebo její části. V rámci provedené prohlídky byl vyhotoven zjednodušený soupis závad a návrh na jejich odstranění. Sanace betonových konstrukcí mají sloužit jako zabezpečení odpadávajících částí betonových konstrukcí z mostních objektů na přilehlé komunikace (převážně krycí vrstva betonu) a ke zvýšení životnosti konstrukce. Sanační práce budou provedeny jen v nezbytně nutném rozsahu (spodní stavba a nosníky NK) a životnost těchto prací se očekává do doby plánované generální rekonstrukce vybraných objektů (max. do 5let).