Lávka pro pěší ev.č.L01 přes Mlýnský náhon v Olomouci

Rekonstrukce lávky pro pěší

Předmětem stavby byla rekonstrukce lávky, úprava opevnění koryta, předpolí a terénní úpravy: Trvalá lávka pro pěší s horní mostovkou směrově v přímé. Lávka převádí místní komunikaci pro pěší přes Mlýnský potok. Statické působení je prostý nosník + spojitá konstrukce o třech polích. Rozpětí: Lávka v poli 1 : 5,29 m – prostý nosník, Lávka v poli 2-4: 9,90+13,40+9,49 – spojitý nosník. Spřažená deska: v příčném směru je podhled spřažené desky vodorovný, horní povrch je v příčném střechovitém sklonu 2.5 % po celé délce nosné konstrukce. Tloušťka spřažené desky v ose stezky je 0.20 m.

Nosnou konstrukci tvoří dva ocelové válcované nosníky I 450 mm v příčném řezu v osové vzdálenosti 2.35 m spřažených s železobetonovou deskou tl. 0.20 m z betonu C30/37-XF2+XD1. Spřažení je provedeno pomocí ocelové lišty. Ocelové lišty, jsou přivařeny na horní pásnici ocelových nosníků. Spřažená deska je přímo pochůzí. Délka nosné konstrukce je cca -38.76 m a šířka -3.50 m. Statické působení je prostý nosník + spojitá konstrukce o třech polích. Ocelové nosníky jsou pod horními přírubami vodorovně zavětrovány přihradovou soustavou z úhelníků s délkou příhrady 1.6 m. Příčné ztužení je realizováno příčníky z dvojic válcovaných profilu U 120 mm ve vzdálenosti cca 3.2 m tvořící zároveň i polovinu kolmic vodorovného zavětrování. Ložiska byly ponechána stávající a byla repasována ochráněna nátěrem.

Investor: Město Olomouc

Termín realizace: 2018 - 2019