Hlavní mostní prohlídka Šternberk

Provedení Hlavních prohlídek mostů ve správě města Šternberk 2020

 

Most na ulici U vrby

Most převádí přes koryto Sprchového potoka místní komunikaci do ulice U vrby. Šířka mezi obrubníky je 7,0 m, chodníky jsou oboustranné. Chodník na návodní straně mostu má šířku 3,50 m, chodník na povodní straně mostu má šířku 1,50 m. Šířka mezi zábradlím je 12,00 m, šířka mezi líci říms je 12,50 m. Nosnou konstrukci tvoří 12 ks železobetonových prefabrikovaných nosníků Po - 18, typu DSO Bureš, prostě uložených na úložné prahy pomocí vrubových kloubů. Délka nosníků je 6,20 m, výška 0,60 m, světlost mostního otvoru je 5,00 m. Nosníky jsou mezi sebou propojeny a vytváří tak žaluziovou desku. Vozovka na mostě je živičná z asfaltového betonu AB celkové síly 130 mm. Izolace mostovky je živičná. Obrubníky vozovky jsou z lomového kamene délky 600 mm. Chodníky mají živičnou úpravu z LA. Římsy jsou betonové monolitické, šířky 500 mm, omítnuté. Zábradlí je ocelové z tenkostěnných profilů, madla a sloupky 100x60 mm, výplň je z páskové oceli 50x3 mm. Výška zábradlí je 1,0 m, mostní typ zábradlí.

Opěry jsou betonové tl. 1,0 m, výšky 2,30 + 2,39 m, délky 12,25 m, z prostého betonu B 170, s armovaným úložným prahem výšky 0,50 m, z betonu B 250. Nejsou provedeny závěrné zídky. Opěry jsou zhotoveny na betonovém základě 1,90x0,80 m, délky 13,25 m.

Mostní otvor je v celém průřezu zpevněn kamennou dlažbou do betonu do tvaru lichoběžníkového koryta s šířkou ve dně 2,00m. Ve dně jsou nashromážděny splaveniny toku.

Viditelné plochy mostní konstrukce jsou omítnuty cementovou omítkou, která místy odpadává.

 

Most u nemocnice

Most převádí přes koryto Sprchového potoka místní komunikaci, která slouží jako přístup do nemocnice. Šířka mezi obrubníky je 6,0 m, chodník na návodní straně je šířky 1,28 m, chodník na povodní straně je šířky 2,47 m. Šířka mezi zábradlím je 9,75 m, Šířka mezi líci říms je 10,40 m. Nosnou konstrukci tvoří 10 ks železobetonových prefabrikovaných nosníků N 5, přímo pojížděných, typu DSO Bureš, prostě uložených na monolitické opěry na lepenku. Délka nosníků je 6,00 m, skladebná šířka 1,00 m, výška 0,45 m. Světlost mostního otvoru je 4,92 m. Nosníky jsou mezi sebou propojeny s dobetonovanými sparami a tvoří žaluziovou desku. Vozovka je živičná z asfaltového betonu AB 80 mm, na OŠP 50 mm. Izolace je živičná. Obrubníky jsou z lomového kamene bez opracování povrchu, délky 0,60 m. Výška obrubníku je pouze 50 - 100 mm, vliv dodatečných úprav vozovky na polovině mostu na levém břehu. Chodníky mají živičnou úpravu z litého asfaltu na OŠP, celkem 110 mm. Římsy jsou železobetonové monolitické, šířky 0,50 m, omítnuté, s uchyceným mechem ve styčné spáře s chodníkem. Omítka jeví stopy podélných vodorovných prasklin v celém rozsahu. Zábradlí je ocelové z tenkostěnných profilů, madla a sloupky 100x60 mm, výplň z páskové oceli 50x3 mm, výška zábradlí 1,0 m, mostní typ.

Opěry jsou betonové, tížné, tloušťky 1,0 m, výšky 2,13 a 2,40 m, délky 1 l,0m,z prostého betonu B 170, s armovaným úložným prahem z betonu B 250, výšky 0,50 m, včetně závěrných zídek v tl. 0,30 m. Opěry jsou zhotoveny na betonovém základě 1,40x0,80 m, délky 11,0 m.Dilatace je podpovrchová.

Mostní otvor je v celém rozsahu zpevněn kamennou dlažbou do betonu je obdélníkového tvaru s lichoběžníkovou sníženinou hloubky 0,30 m, šířky ve dně 2,00 m. Postranní lavičky jsou ve spádu 5% do toku.

Viditelné plochy jsou opatřeny cementovou omítkou, která místy odpadá. Na povodní straně mostu je pod římsou osazena ocelová chránička 150 mm, na opačné straně mostu asfaltovaná chránička 280 mm (plyn?).

 

Lávka přeš říčku Sítka

Lávka převádí přes koryto Sitky chodník pro pěší světlé šířky 2,04 m. Most je o jednom poli, kolmý. Nosná konstrukce je ocelová, svařovaná, částečně nýtovaná. Hlavní nosníky tvoří dva plnostěnné I, výšky 750 mm, s pásnicemi 300x35 mm, délky 22,50 m. Příčníky jsou tvořeny válcovanými I 18, ks 9, nad ložisky je příčník proveden z U 18. Mostovku podepírají 3 ks podélníků z I 10. Hlavní nosníky jsou uloženy na atypická ocelová kruhová a kyvná ložiska z tr. 220 mm, výšky 300 mm, s patním a úložným plechem a s bočním vedením pro stabilitu nosníku. Trubky jsou propojeny ocel. tr. 130 mm. V každém poli je mezi příčníky provedeno zavětrování z L 100/100/10 mm. Mostovka je provedena z ocelového žebrovaného plechu. Vozovka je živičná z AB 50 mm. Zábradlí je ocelové, trubkové, dvoumadlové, přivařené k horní pásnici v ose hlavního nosníku. Hlavní nosní vyčnívá nad povrch chodníku 290mm.

Pohledové plochy nosné konstrukce jsou opatřeny nátěry, ostatní plochy vykazují stopy základního nátěru, podélníky a příčníky včetně ložisek vykazují plošnou korozi. Mostovkové plechy jsou značno narušené korozí s odpadávajícími listy rzi. Nosníky jsou uloženy na betonové úložné prahy, v prodloužení závěrných zídek je osazeno úhelníkové zábradlí.

V mostním otvoru je dno nezpevněné, břehy jsou do výše 1,5 m nade dno toku zpevněny kamennou dlažbou do betonu na šířku 4,0 m. V korytě je značný nános splavenin s uchycenou náletovou vegetací do 10-ti let, která zachycuje další splaveniny.