Dokumentace bouracích prací Tovačov

Demolice mostu přes průplav mezi jezery I. a III. v Tovačově

Stavba se nachází v katastrálním území obce Tovačov, kraj Olomoucký. Trasa se pohybuje v nadmořské výšce kolem 200 m nad mořem. Stavba se nachází v extravilánu. V okolí se nachází jezera a těžební prostor pro kamenivo a štěrk. Terén je převážně rovinatý. Most překračuje bývalé propojení jezer I a III.

Jedná se o demolici stávajícího objektu mostu, kde terén mostu je z velké části zasypán. Most převádí účelovou komunikaci přes bývalý průplav mezi jezery I a II. Stávající most na silnici už neplní funkci, pro kterou byl navržen. Proto je navržena demolice.

Demolice mostu souvisí se stavbou nového mostního objektu v místě mostu stávajícího, který bude v celém rozsahu odstraněn. Na mostě se vyskytují inženýrské sítě. Sdělovací vedení CETIN a inženýrské sítě v chráničkách. Před demolicí mostu bude nutné inženýrské sítě přeložit. 

 

Základní údaje odstraňované stavby

Charakteristika mostu:                  monolitická železobetonová deska tl. 0,50m. Rozpětí nk 10,77+10,65+10,67 m. spodní stavba je monolitická. Založení se předpokládá plošné.

Délka přemostění:                          30,89 m

Délka mostu:                                  36,81 m

Délka nosné konstrukce:                32,65 m

Rozpětí polí:                                   10,77+10,65+10,67 m

Šikmost mostu:                               Kolmý

Volná šířka mostu:                          8,88 m

Šířka průchozího prostoru:             8,88 m

Šířka mostu:                                    9,48 m

Výška mostu nad terénem:              min. 0,20 m

Stavební výška:                               0,85 m

Plocha nosné konstrukce:               290,60 m2