1. Hlavní mostní prohlídka Rapotín Tomi Remont

Most přes řeku Desná v prodloužení ul. U Hájenky

Popis stávajícího mostu

Volná šířka na mostě je 3.5m, délka přemostění 9.65m, most je bez chodníků. Založení mostu je pravděpodobně plošné. Mostní podpěry jsou z lomového kamene. Křídla jsou tvořena nábřežními zdmi z lomového kamene. Hlavní nosná konstrukce je tvořena ze 4 ks ocelových válcovaných nosníků I 320 mm v osových vzdálenostech 3 x 1 100 mm. Příčné ztužení 3x z ocelové kulatiny Ø 20 mm. Mostovka je z ocelových trubek Ø 135 – 150 mm. Na mostě je osazeno ocelové zábradlí se svislou výplní. Vozovka na mostě je živičná.

Na mostě osazeno dopravní značení 2 x B13 (2 t); 2x IS 15a (DESNÁ); 1x ev. č. mostu ( SU 004).

 

Zdůvodnění mostu a jeho umístění

Předložená dokumentace řeší rekonstrukci stávajícího mostu v intravilánu obce Rapotín na ul. U Hájenky. Rekonstrukce bude provedena v rámci akce „Přírodě blízká protipovodňová opatření na řece Desné v km 14,231 – 16,840 – I. ETAPA“. Kapacita stávajícího upraveného koryta Desné se pohybuje v rozmezí přibližně Q5 – Q10 a pětileté až desetileté průtoky se dnes odlehčují z koryta Desné jak pod řekou Mertou, tak i pod Losinkou a Rejchartickým potokem do zástavby na obou březích toku, kde protékají v celé délce popisovaného úseku směrem k Šumperku. Účelem akce protipovodňových opatření na toku řeky Desné je zajištění protipovodňové ochrany zástavby obcí na obou březích řeky Desné alespoň na průtok Q50. V rámci projektu jsou navrženy ochranné hráze a ochranné zdi z části přímo podél toků a z části v odsazené poloze - dle studijních návrhů Povodí Moravy (Ing. Gimun). V rámci stavby bude řešena i rekonstrukce předloženého mostu v řkm 14,660 v Rapotíně. Stávající most nevyhovuje výškově ani šířkově průtočnému profilu a musí být demolován a nahrazen novým.

Most se nachází v obci Rapotín / Vikýřovice na ulici U Hájenky. Navrhovaná protipovodňová opatření si vyžádala zvýšení nivelety místní komunikace cca o 2m a zvětšení rozpětí mostu (z 9,0m na 15,22m – kolmé rozpětí). Stávající trámový most z ocelových nosníků I320 bude odstraněn a nahrazen novým monolitickým železobetonovým rámovým mostem s rezervou min. 0,5m nad Q50=Q100TR k spodnímu povrchu nosné konstrukce. Most o jednom poli bude založen hlubinně na pilotách. Navržena je přímopojížděná izolace.