PROVIZORNÍ MOSTY
Provizorní mosty - Ponvia.cz

PONVIA CONSTRUCT s.r.o. - dodavatel provizorních mostů

Nabízíme zapůjčení vlastního mostního provizoria typu MS (Mostová souprava) a provizorní lávky pro pěší. V rámci zapůjčení mostního provizoria nebo lávky nabízíme i vyhotovení výrobně technické dokumentace (VTD) pro osazení mostního provizoria nebo lávky, montáž, 1. Hlavní prohlídku mostu (lávky), potřebnou údržbu během pronájmu a samozřejmě demontáž mostního provizoria. 

K dispozici je kompletní souprava o rozpětí 21m. Most může být využit v rámci objízdných tras při rekonstrukcích mostních objektů, provizorní přemostění různých překážek, přemostění stávajícího mostního objektu s nedostatečnou únosností, jako staveništní přemostění inundačních území, atd… Nabízíme také montáž a demontáž dalších typů provizorních mostů včetně zajištění zápůjčky jako je MMT ( tzv. Mamut ), MMS a další, které jsou v majetku státu. Pro stavby ŘSD ČR je zapůjčení zdarma.

Přehled základních parametrů Mostové soupravy MS:

Rozpětí: 6, 9, 12, 15, 18, 21m

Volná šířka na mostě: 4,0 m

Typ převáděné komunikace: jednosměrná

Zatížitelnost: vn = 11t (normální) , vr = 40t (výhradní pro rozpětí ≤18m), vr = 37t (výhradní pro rozpětí 21m)

Popis Mostové soupravy MS

MS je konstrukce tvořená kompletními mostními díly o délce 3 m. MS je mostní provizórium s dolní ocelovou mostovkou z vlnitého plechu s jedním jízdním pruhem s rozpětím jedné soupravy do 21m. Podélný sklon nosné konstrukce o jednom poli nesmí překročit 8 %, při dvou a více polích 6 %. Příčný sklon nosné konstrukce se doporučuje 0 %. Rychlost stavby je v řádu hodin, efektivní doba použití ve dnech až letech, most je schválen pro civilní provoz (TP90 MD ČR).

Montáž mostu se provádí na vysouvací dráze s výsuvným krakorcem a pomocí vozidla se vysouvá přes překážku, při použití těžkého jeřábu je možné most přímo uložit do překážky bez nutnosti použití výsuvného krakorce. Mostní konstrukce se ukládá na úložné desky, které mohou být osazeny přímo na upravený rostlý terén, na rovnaninu z hranolů nebo na betonovou spodní stavbu. Při osazení úložné desky na rostlý terén se musí posoudit napětí základové spáry pro daný případ.

MS je charakteristická rychlou a jednoduchou stavbou a nízkými nároky na přepravní kapacitu. Efektivní použití je pro mosty délky 12 – 27 m.

Přehled základních parametrů provizorní lávky typu PONVIA LPM5

Ocelová nosná konstrukce z válcovaných nosníků HEB 160 osové vzdálenosti 0,6m modulové délky (2,5m a 5,0m). Podélně jsou modulové délky spojeny pomocí příložných profilů U120 a soustavou 20ks  pevnostních šroubů M16 na celkovou délku 7,5 m. Příčné ztužení je mezi sousedními nosníky pomocí dvojice válcovaných profilů U 120 připojených 4ks šrouby M16 k hlavním nosníkům. U modulové délky 2,5m 2 mezilehlá příčná ztužení (na každém konci 1ks), u 5,0m modulu pak 3 příčná ztužení (na koncích a uprostřed rozpětí). Mostovku tvoří dřevěné mostiny tl. 50mm, délky 2,0m a šířky 0,16m. Mostiny jsou přibity hřeby k podélným svalků 80x26mm, které jsou uloženy na příčná ztužení.

Ložiska tvoří dřevěné fošny tl. 50 mm, délky 2,2m a šířky 0,16m.

Mostní závěry: nejsou.

Montáž se provádí s pomocí jeřábu během jednoho pracovního dne.

Efektivní použití je pro lávky délky do 10 m.