PROHLÍDKY OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ
Prohlídky ocelových konstrukcí - Ponvia.cz

PONVIA CONSTRUCT s.r.o. - provádění prohlídek ocelových konstrukcí

Naše společnost svýmy odborníky pro Vás provede běžné, podrobné a mimořádné prohlídky ocelových konstrukcí dle ČSN Ocelové konstrukce – Kontrola a údržba ocelových konstrukcí pozemních a inženýrských staveb.

V rámci podrobné kontrolní prohlídky objektů je zjišťován:

 • fyzický stav ocelových konstrukcí objektů s důrazem na průzkum stavu nosných prvků stěn, stropů a střech.
 • stav při kterém nedochází k nadměrným průhybům nosných prvků a posuvům vůči stávajícím základům.
 • chování konstrukcí s ohledem na způsob založení.
 • stav protikorozní ochrany.
 • stav svarových, šroubových či nýtovaných spojů
 • stav střech, světlíků, podlah, ramp
 • stav ostatních konstrukčních prvků nebo cizích zařízení, které mohou mít vliv na prohlížené konstrukce
 • stav archivní dokumentace
 • stav ocelových konstrukcí pochůzkou v terénu (in situ) s pomocí žebříků nebo mobilních plošin, popř. pomocí horolezecké techniky. Při obhlídce je provedena podrobná fotodokumentace a zákres vad do připravených podkladů
 • rozsah závad a jejich rozdělení do skupin: Poškození protikorozní ochrany,Koroze ocelových konstrukcí,Vady spojů – svary, šrouby, nýty,Deformace ocelových konstrukcí,Ostatní

Podrobně je sledováno:

 • Uspořádání technologie, soustředěná břemena, velikosti otvorů a drážek.
 • Situování nosných sloupů a průvlaků.
 • Rozsah a velikosti poruch, zhodnocení jejich vzniku.
 • Vlhkost zdivá, stav izolace proti zemní vlhkostí.
 • Mokré technologické procesy v okolí OK.
 • Na stupeň zkorodování oceli, stav obvodových plášťů, podlah a krytiny.
 • Stav nátěrového systému OK.
 • Stav nýtových, šroubových nebo svarových nosných spojů.
 • Provedení konstrukce s ohledem na vznik závad.
 • Provedení konstrukce s ohledem na bezpečnost pracovníků.
 • Opotřebování a poškození pochozích ploch.
 • Tvar dílců a trvalé deformace, stabilita OK.
 • Funkce dilatačních spár.

 

Prohlídky objektu jsou prováděny kolektivem pracovníků společnosti PONVIA CONSTRUCT s.r.o. pod vedením autorizovaného inženýra Ing. Ronalda Loydla. Výsledky podrobné kontrolní prohlídky jsou zachyceny v protokolu.

Prohlídky OK jsou prováděny vizuálním pozorováním z podlahy objektů nebo z přenosných žebříků nebo mobilních plošin nebo pomocí horolezecké techniky. Tuhost a stabilita OK plošin, schodišť a zábradlí je kontrolována přímým odzkoušením funkčnosti komunikačních cest.

V závěru jsou uvedeny zjištěné závady a poruchy, které mají vliv na únosnost konstrukce nebo neodpovídají normovým požadavkům. Pak následuje návrh opatření pro zajištění dalšího bezpečného užívání této OK.